ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข goodrush.com

ภายใต้การใช้บริการของ goodrush.com ผู้ใช้งานจำเป็นที่จะต้องยินยอมตามข้อบังคับและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. ไม่มีการกำหนดอายุในการเข้าใช้งาน ยกเว้นแต่การสมัครสมาชิกที่ผู้สมัคร จำเป็นต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องเท่านั้น หากผู้ให้บริการสามารถยืนยันได้ว่า ท่านมีความตั้งใจในการ นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีผู้เล่นของท่าน และดำเนินการต่อไปตามสมควร
  2. ท่านตกลงและยอมรับว่า ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ที่ปรากฏบนช่องทางของ goodrush.com เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิของบริษัท
  3. ท่านยอมรับให้ทางเราทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านทั้งหมดไว้เป็นความลับ ในกรณีสมัครสมาชิก และจะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่ 3 นอกเหนือจากคำร้องขอจากทางกฏหมายและข้อบังคับ หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล โดยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดจะถูกจัดการโดยผู้ใช้และส่งผ่านระบบ โดยการเก็บข้อมูลนี้ยังรวมไปถึง ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์หรือที่เรียกว่า คุ้กกี้ (Cookies)
  4. การใช้บริการ goodrush.com ถือเป็นการยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ไปโดยปริยายท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้บริการของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้น 
  5. ท่านตกลงและรับทราบว่า บริการของบริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าว บทความ สื่อของบริษัทแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆ ในทางกฎหมาย ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องในการดําเนินคดีใดๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรืออาญาต่อบริษัท
  6. goodrush.com ขอปฎิเสธความผิดชอบสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของเราไปในทางที่ผิดกฎหมาย  
  7. ผู้ที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว เพื่อที่จะแก้ไขข้อมูล มีเพียงเจ้าของข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถให้บุคคลอื่นกระทำแทนได้ ยกเว้นแต่มีหนังสือที่แสดงถึงการมอบอำนาจให้กระทำแทน
  8. ทางเราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสถานะสมาชิกของคุณ หากคุณละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนด และสามารถดำเนินมาตรการทางกฎหมายต่อไปได้ตามสมควร